İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Deprem Araştırmaları Programı 2023 Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik

27 Nisan 2012 CUMA Sayı : 28276
Resmî Gazete

YÖNETMELİK
Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’tan:
ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMA PROGRAMI PROJE DESTEKLEME
ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deprem zararlarının azaltılması amacıyla uygulanacak olan Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında, uygulamaya yönelik araştırma ve geliştirme projelerinin desteklenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından verilen çağrılı ve güdümlü projeler ile deprem zararlarının azaltılmasına ilişkin uygulama desteklerinin teklif, değerlendirme, destekleme, izleme, denetleme ve sonuçlandırılmasına yönelik esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 3, 5, 12, 16 ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
b) Araştırmacı havuzu: Deprem konusunda araştırma yapan üniversitelerimizin, kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin en az doktora düzeyindeki eğitime sahip, Proje İzleme ve Değerlendirme Grubunda yer alması düşünülen araştırıcılarının bulunduğu uzmanlar topluluğunu,
c) Başkan: AFAD Başkanını,
ç) Buluşçular: UDAP kapsamında AFAD tarafından desteklenen projeyi yapmakla yükümlü, proje sonucunda katma değer sağlayacak çalışmayı gerçekleştiren proje yürütücüsü ve proje ekibini,
d) Çağrılı proje: Deprem zararlarının azaltılması çalışmalarına katkı sağlayabilecek, üniversitelerde en az yardımcı doçent; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar veya araştırma kurumlarında en az doktor ünvanlı kişiler tarafından destek talebiyle AFAD’a önerilen araştırma ve geliştirme projelerini,
e) Çalışma Grubu: UDAP programı büro çalışmalarının yürütülmesi, Yönlendirme Komisyonunun Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu ile koordinasyonunun sağlanması, komisyonun sekretarya faaliyetlerinin yürütülmesi ve desteklenen projelerinin mali ve idari açıdan izlenmesinden sorumlu birimi,
f) Güdümlü proje: AFAD internet sayfasının UDAP bölümünde yayımlanan ve güncellenen öncelikli alanlarda konusu ve koşulları Yönlendirme Komisyonu tarafından belirlenerek bir başka kurum, kuruluş, işletme, üniversite, araştırma kurumu veya bunların yapacağı ortak girişimlerde çalışan en az yardımcı doçent unvanlı kişilere yaptırılan araştırma ve geliştirme projelerini,
g) Proje: Temel araştırma, teknoloji ve uygulama geliştirme amaçlı çağrılı ve güdümlü projeleri,
h) Proje bütçesi: Projenin desteklenmesine konu olan makine, teçhizat, hizmet alımı, sarf malzemesi ve seyahat giderleri ile ilgili harcama kalemlerinden oluşan bütçeyi,
h) Proje değerlendiricisi ve izleyicisi: UDAP projelerini değerlendirecek ve kabul edilmiş projeleri izlemek için araştırmacı havuzundan Yönlendirme Komisyonu tarafından görevlendirilecek uzmanı,
ı) Proje harcaması: UDAP faaliyetleri için, AFAD bütçesinden proje yürütücüsünün bağlı olduğu kurum, kuruluş veya üniversite bütçesine sermaye transferiyle aktarılan proje ödeneklerinden 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, harcama yılına ait Malî Yıl Bütçe Kanunu gereklerine uygun biçimde yapılacak proje harcamalarını,
i) Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu: UDAP kapsamında her bir proje için iki üyesi Yönlendirme Komisyonu tarafından araştırmacı havuzundan seçilen, bir üyesi AFAD Deprem Dairesi Başkanı tarafından Çalışma Grubundan görevlendirilen; UDAP projelerinin değerlendirilmesinden, izlenmesinden ve sonuç raporunun Yönlendirme Komisyonuna sunulmasından sorumlu biri başkan toplam üç üyeden oluşan grubu,
j) Proje yürütücüsü: Proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, AFAD’a karşı projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, AFAD ile proje sözleşmesini imzalayan, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve uygulamaya dönüştürebilecek düzeydeki kişiyi,
k) UDAP: Deprem zararlarının azaltılması ve Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planında yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından AFAD bünyesinde programa alınan Ulusal Deprem Araştırma Programını,
l) Yönlendirme Komisyonu: AFAD Deprem Dairesinin bağlı olduğu AFAD Başkan Yardımcısı başkanlığında, AFAD Deprem Dairesi ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanının, Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arz İçi Fiziği Komisyonu Koordinasyon ve Danışma Kurulunu temsilen üçer üyenin, AFAD Deprem Danışma Kurulunu temsilen iki üyenin ve Kalkınma Bakanlığını temsil eden bir üyenin bulunduğu, AFAD Başkan Yardımcısı ile AFAD Deprem Dairesi ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı hariç görev süreleri bir dönem (dört yıl) olan toplam dokuz üyeden oluşan komisyonu,
ifade eder.

Devamı için Tıklayınız...