İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Proje Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri

1 Şubat 2015 tarihli ve 29254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet Ve Acil Durumlar İle Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmelik ” çerçevesinde büyükşehir belediyeleri ve il özel idareleri tarafından hazırlanarak Başkanlığımıza gönderilecek yatırım proje tekliflerinin değerlendirme kriterleri şunlardır:

 • Proje tekliflerinde;
  - Yönetmelik amaçlarına uygunluk,
  - Sürdürülebilirlik,
  - Projenin amacı, gerekçesi, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık,
  - İlin afet, acil durum ve sivil savunmaya ilişkin öncelikleri,
  - Başkanlığımız projeleri ile mükerrerlik içermemesi,
  - Proje sonuçlarının sosyal ve ekonomik faydaları,
  dikkate alınır.
 • Afet, acil durum ve sivil savunmaya ilişkin gelen 200 Bin TL.yi aşan projeler Başkanlığımız tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. Bu kapsama girmeyen projeler değerlendirmeye alınmaz.
 • Büyükşehir belediyeleri ve il özel idareleri tarafından ayrılan kaynak miktarı Başkanlığımıza üst yazı ile bildirilir. Kaynak ayrılmamış projeler değerlendirmeye alınmaz.
 • Proje önerileri için web sayfamızda yayımlanan Proje Teklif Formu kullanılır.(detaylı incelemek için tıklayınız)
 • Proje teklifleri elektronik ortamda (CD olarak) ve dosya ortamında bir asıl bir kopya olmak üzere üst yazı ekinde Şubat ayı sonuna kadar Başkanlığımıza iletilir. Gönderilen proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında fark olmaması gerekmektedir. Nüshalar arasında fark olması halinde ilgili teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 • Projelerde, AFAD Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak üzere İl AFAD Müdürlüklerinden gözlemci üye talep edilir.
 • Projeler yıllık ve yıllara sari olarak yürütülebilir.
 • Yönetmeliğin 5’inci maddesinde yer alan proje konularına ilişkin belirlenen standart ve kriterler web sayfamızda yayımlanmakta olup, söz konusu projeler hazırlanırken dikkate alınması gerekmektedir. (detaylı incelemek için tıklayınız)
 • Kriter belirlenmemiş konulara ilişkin olarak ilgili daire başkanlıklarımız ile temasa geçilmesi esastır.(detaylı incelemek için tıklayınız)
 • Başkanlığımıza iletilen her bir proje önerisi, ilgili daire başkanlığımız görüşüne gönderilir. İlgili daire başkanlıklarımızdan alınan görüşler doğrultusunda proje önerileri Değerlendirme Komisyonu’nda görüşülür.
 • Değerlendirme Komisyonunca uygun görülen projeler resmi yazıyla büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri ve İl AFAD Müdürlüklerine bildirilir.
 • Uygun görülen projelerin ilgili büyükşehir belediyesi ve il özel idaresine bildirilmesinden sonra söz konusu projeye ilişkin işlemlere başlanır. Projelerin yıllık izleme raporu ile projenin bitiminden sonraki sonuç raporu 10 gün içerisinde İl AFAD Müdürlükleri aracılığı ile Başkanlığımıza iletilir.