İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Komisyonlar

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı bünyesinde yer alan Deprem Danışma Kurulu (DDK) tarafından depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla 2010 yılı içerisinde “Deprem Stratejisi Geliştirme Çalışması” süreci başlatılmıştır. Bu süreç kapsamında, DDK üyelerinin yanı sıra, bu üyelerce davet edilmiş uzmanların da katılımıyla aşağıda belirtilen alt çalışma komisyonları oluşturulmuştur.

Komisyon A: Deprem bilgi alt yapısına yönelik araştırmalar alt çalışma komisyonu.
Komisyon B: Deprem tehlike analizleri ve haritaları alt çalışma komisyonu.
Komisyon C: Deprem sakınım planları (senaryo-risk analizleri) alt çalışma komisyonu.
Komisyon D: Deprem güvenli yerleşme ve yapılaşma alt çalışma komisyonu.
Komisyon E: Eğitim ve halkın bilinçlendirilmesi alt çalışma komisyonu.
Komisyon F: Tarih ve kültür mirasının depremden korunması alt çalışma komisyonu.
Komisyon G: Mevzuat geliştirme ve finansal düzenlemeler alt çalışma komisyonu.
Komisyon H: Kriz yönetimi alt çalışma komisyonu.

Yukarıda anılan alt çalışma komisyonları; ayrıntılı raporlarını hazırlayarak AFAD’a sunmuşlar ve 2010 Aralık ayında yapılan dördüncü DDK toplantısında bu raporlar kurulca uygun bulunmuştur. Bu raporlarda; her alt çalışma komisyonunun ilgi alanlarına yönelik sorunlar, hedefler, stratejiler ve eylemler gerekçeleriyle birlikte belirtilmiş, ayrıca bir tablo halinde de özet olarak verilmiştir. Ancak, alt çalışma komisyonları raporlarındaki tekrarları önlemek, dil birliğini sağlamak ve uygulanması önerilen hedef, strateji ve eylemleri tek bir metin halinde birleştirmek amacıyla bir alt komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. Alt Komisyon tarafından hazırlanmış olan bu taslak “Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı-2023” (UDSEP-2023)’ ün hazırlanması sırasında, alt çalışma komisyonlarına ait raporların içeriği ile KENTGES stratejisi ve eylem planı ve diğer ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların deprem ve diğer afetlere yönelik planlanmış hedef ve stratejileri esas alınmıştır. Bu yaklaşımla bütünleşik Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı taslağı oluşturulmuştur.

Komisyonlar Listesi için Tıklayınız...