İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

UDSEP Süreci

UDSEP - 2023 Süreci

Türkiye; jeolojik yapısı, topoğrafyası ve iklim özellikleri nedeniyle, başta depremler olmak üzere, insanlar için afet sonucu doğuran tüm tehlike ve tehditlerle sık sık karşılaşmış, deprem ve diğer afetlerle baş edebilme konusunda Cumhuriyet döneminden bu yana önemli gelişme ve deneyimler sağlamış bir ülkedir. Ancak, ülkemizde 1950’li yıllardan sonra yaşanan hızlı göç ve denetimsiz kentleşme ve yapılaşmanın yanı sıra, hızla gelişen sanayi süreçleri, kentlerimizin başta depremler olmak üzere tüm doğal, teknolojik, çevresel ve insan kaynaklı tehlikelere karşı dirençsiz ve savunmasız bir biçimde büyümesine neden olmuştur. Özellikle 1999 yılında yaşanan Kocaeli ve Düzce depremleri sırasında meydana gelen çok önemli düzeydeki can ve mal kayıpları ile ekonomik, sosyal ve çevresel zararların gerçekleşmesi, geleneksel yara sarma yaklaşımı yerine olası zarar azaltma (risk azaltma) çalışmalarının ön plana çıkmasına neden olmuştur.

Ülkemizde başta depremler olmak üzere doğal afetlerin neden olduğu veya gelecekte neden olacağı kayıpları önlemek veya en aza indirgemek amacıyla değişik belgeler hazırlanmıştır. Bu raporlardan bazıları şu şekildedir;

 • TUJJB Ulusal Deprem Araştırma Programı (1999)
 • TBMM Araştırma Komisyonu Raporu (2000)
 • DPT Doğal Afetler Özel İhtisas Komisyonu Raporu (2000)
 • TUBİTAK Ulusal Deprem Konseyi Ulusal Deprem Stratejisi Raporu (2002)
 • TC Sayıştay Başkanlığı Afet Raporları (2002)
 • Türkiye İktisat Kongresi Deprem Çalışma Grubu Raporu (2004)
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Deprem Şurası Raporları (2004)
 • Türkiye'de Doğal Afetler Ülke Raporu JICA (2004)
 • TUBİTAK Ulusal Deprem Konseyi Ulusal Deprem Araştırma Programı Raporu, (2005)
 • Bilim Teknik Yüksek Kurulu 11nci Toplantı Raporu, (2005)
 • Başbakanlık Teftiş Kurulu, Acil Durum ve Afet Yönetimi İnceleme Raporu (2008)
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kentleşme Şurası Raporu (2009)
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kırsal Kalkınma Planı 2010-2013 (2010)
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı KENTGES Strateji ve Eylem Belgesi (2010)
 • TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Meclis Araştırma Komisyonu Raporu (2011)
 • TMMOB ve bağlı odalar raporları (2000-2011)
 • BM, OECD, Dünya Bankası, UNDP gibi uluslar arası örgütlerin hazırladığı raporlar

Bu raporlara ilave olarak ülkemizde değişik üniversitelerde hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır.

UDSEP SÜRECİ
A- UDSEP HAZIRLIKLARI 2010-2011
 • Çalışma Gruplarının Oluşumu
 • Çalışma Grup Toplantıları
 • Çalışma Grubu Raporlarının Hazırlanması ve AFAD’a Sunumu
 • Alt Komisyon (Yazım Komitesi)
 • Taslak UDSEP Metninin Oluşturulması
 • Sorumlu Kuruluşların Görüşleri
 • Sorumlu Kuruluşlar Toplantısı
 • Deprem Danışma Kurulu’nda UDSEP’in Görüşülmesi ve Gelişimi
 • Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu Toplantısı ve Onayı (09.08.2011 tarih ve 2011/1 sayılı karar)
B- UDSEP'in YAYIMLANMASI
 • 18.08 2011 tarih ve 28029 sayılı Resmi Gazete
C- 2011 YILI HAZIRLIK SÜRECİ (Eylül-Ekim-Kasım ve Aralık 2011)
 • Sorumlu Kuruluş Toplantıları (Eylül-Ekim 2011)
 • UDSEP Kitabının hazırlanması, basımı ve dağıtımı (Ülke genelinde yaklaşık 3000 farklı kişi veya kuruma)
 • İzleme ve Değerlendirme Kurulu Oluşturulması
 • İzleme ve Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesinin Yayımı
 • UDSEP Bilgi ve İzleme-Değerlendirme Formlarının Oluşturulması
 • Sorumlu Kuruluşlara UDSEP Bilgi Formlarının Gönderimi ve Geri Dönüş Talebi
 • UDSEP Web Sayfasının Hazırlanması ve Yayınlanması
 • UDSEP İngilizce Kitapçığının hazırlanması ve basımı
D- UDSEP’in YÜRÜLÜĞE GİRMESİ (01.01.2012)
 • Sorumlu Kuruluşlar Bilgi Envanterinin Oluşturulması
 • Sorumlu Kuruluşlar Faaliyet Raporlarının Toplanması ve Ön Değerlendirme
 • UDSEP Sorumlu Kuruluşlar 6 aylık Dönem Faaliyet Raporunun Hazırlanması
 • UDSEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantıı Hazırlıkları
 • UDSEP Tanıtım Etkinlikleri Düzenlenmesi
 • UDSEP Tanıtım Materyalleri Hazırlanması ve Dağıtımı