İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Yönerge

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
DEPREM DANIŞMA KURULU ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca kurulan, Deprem Danışma Kurulunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönergenin kapsamı, Deprem Danışma Kurulu’nun görevlerini, kuruluşunu, toplantı ve karar alma süreçlerini ve Kurul sekretaryası’nın çalışma esaslarını kapsar.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;
Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nı,
Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkanı’nı,
Kurul: Deprem Danışma Kurulunu,
Sekretarya: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından oluşturulan Deprem Danışma Kurulu Sekretaryası’nı ,
Akreditasyon: Başkanlığın koordinasyonunda çalışabilmesi için sivil toplum kuruluşlarına verilen uygunluk belgesini tanımlar.

Yönergenin devamını görüntülemek için tıklayınız.