İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Tüzük

Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu İç Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ , KAPSAM, KISALTMALAR VE HEDEFLER
AMAÇ

Madde1: Bu iç tüzüğün amacı, Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği uyarınca Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu’nda çalışma düzenini belirlemek, sismoloji ve arziçi fiziği konularıyla ilgili resmi, özel kurum ve kişiler ile işbirliği ve koordinasyon esaslarını tespit etmektir.

KAPSAM

Madde 2: Bu iç tüzüğün konu, kurum ve kişiler yönünden kapsamı aşağıda belirtilmiştir.
a. Konu yönünden;
(1) Sismoloji ve Arziçi Fiziği alanlarındaki araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları,
(2) Türkiye’nin üye olduğu uluslararası bilimsel kuruluşların ilgili faaliyet alanları,
b. Kurum ve kişiler yönünden;
(1) Sismoloji ve Arziçi Fiziği konularında öğretim ve araştırma yapan yüksek öğretim kurumları,
(2) Sismoloji ve Arziçi Fiziği konularında araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar,
(3) Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği yönetmeliğinde öngörülen esaslar dahilinde bu konuda çalışmalar yapan diğer gerçek ve tüzel kişiler,

KISALTMALAR

Madde 3 : Bu İç Tüzükte kullanılan kısaltmalar ve anlamları şunlardır:
IUGG : Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği
(International Union of Geodesy and Geophysics)
TUJJB : Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği
TUSAK : Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu
IASPEI : Uluslararası Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu (International Association of Seismology and Earth’s Interior)
TUSAK-KDK :Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu Koordinasyon ve Danışma Kurulu

HEDEFLER

Madde 4 : Bu İç Tüzük ile varılmak istenen hedefler aşağıda verilmiştir;
a. Sismoloji ve Arziçi Fiziği (jeofizik) biliminin ilgili diğer meslek disiplinleri (jeoloji, inşaat) ile işbirliğini sağlayarak bilim camiasındaki saygın yerini almasını ve özellikle ülkemizdeki deprem araştırmalarında işbirliği ortamını oluşturmak,
b. TUSAK çalışmalarının gerçekleştirilmesinde katılımcı bir idari ve bilimsel yapı oluşturmak,
c. TUSAK’nu ulusal ve uluslararası düzeyde aktif duruma getirmek ve tanıtmak,
d. Ülkemizde araştırma projelerine finans desteği sağlayan kurumlardan çok disiplinli/ disiplinler arası deprem araştırma projelerine finans desteği sağlamak için girişimde bulunmak, birden fazla disiplini ilgilendiren konularda mükerrer çalışmaların önlenmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla konuyla ilgili programların ve buna bağlı olarak projelerin hazırlanmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan finansal kaynağın temini için gerekli işlemleri yürütmek,
e. Sismoloji projeleri için ulusal ve uluslararası merkezlerden veri temin edilmesinde yardımcı olmak,
f. Ülkemizde jeofizik (sismoloji) eğitimini geliştirmek için gerekli girişimlerde bulunmak.
g. TUSAK üyeleri arasında bilgi iletişimini sağlamak için düzenlemeler yapmak (bilimsel toplantı, yayın,vb.),
h. Uluslararası bilimsel kuruluşların faaliyetlerini izlemek, bu faaliyetlere katılarak ülkemizi temsil etmek,
i. Uluslararası ilgili bilimsel kuruluşlarda dolaylı veya dolaysız Türkiye’yi ilgilendirecek kararların ulusal çıkarlara uygun olması için çalışmak, bu kararları duyurmak ve uygulanması gerekenleri izlemek,
j. Türkiye’de Sismoloji ve Arz Fiziği alanındaki araştırma-geliştirme, inceleme ve uygulama çalışmalarını teşvik ve koordine etmek ve tavsiyelerde bulunmak.
k. TUSAK faaliyetleri ile ilgili araştırmacıların TUSAK Kurucu ve Yürütücü Kuruluşu bütçesi imkanları dâhilinde uluslararası bilimsel toplantılara katılımını sağlamak.
l. Konuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı yayınları izlemek, ilgilileri bunlardan haberdar etmek, gerekli görülen makale, kitap, bülten vb., gibi yayınların yapılması, basım ve dağıtımlarını sağlamak.

Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu İç Tüzüğü'nü Okuyun