İçeriğe Atla Menüye Atla

İyileştirme Dairesi Başkanlığı

Hakkında

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İyileştirme Dairesinin görevleri aşağıda sıralanmaktadır.

a) Afet ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini sağlayıcı tedbirleri almak.
b) Afet ve acil durum bölgelerinde geçici yerleşmeyi sağlamak, zarara uğramış kişilerin tedavi, iaşe, ibate, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerini yürütmek.
c) Afete uğramış yerlerin imar, plan, proje işlemleri ile bu alandaki hukuki işlemlerin yürütülmesinde kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, yapılan işlemleri denetlemek.
ç) Uluslararası acil yardımları yapmak ve kabul etmek.
d) Afetten etkilenen bölgelerde, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde afet sonrası yeniden yapılanma ve iyileştirme planlarını hazırlamak, hazırlanan planları Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun onayına sunmak, onaylanan planların uygulanmasını koordine etmek, uygulamaya ilişkin ilerleme raporlarını hazırlamak.
e) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.