İçeriğe Atla Menüye Atla

İç Denetim Birimi

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İç Denetim Biriminin görevleri aşağıda sıralanmaktadır.

a) Başkanlığın kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini, nesnel risk analizlerine dayalı olarak değerlendirmek, rehberlik ve danışmanlık yapmak,
b) Başkanlığın risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek,
c) Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak ve geliştirmek,
ç) Denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, Üst Yönetici tarafından talep edilen ve görev alanına giren program dışı görevleri gerçekleştirmek,
d) İç denetim yönergesi ve işlem süreçlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulunun düzenlemelerine uygun olarak hazırlamak ve geliştirmek,
e) Denetim raporlarının bir örneğini İç Denetim Biriminde muhafaza etmek.