İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Hakkında

Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmak ve afetlere dirençli toplum oluşturmak amacıyla afet öncesi hazırlık, planlama, risk ve zarar azaltma çalışmaları, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri konularında projeler yürütmektedir.

Başta depremler olmak üzere doğal ve insan kaynaklı pek çok afet yaşamış olan Türkiye, afetlerle baş etme konusunda azımsanmayacak deneyim ve gelişmeler elde etmiştir. Ancak kentlerimizde kalkınma, yatırım ve mekânsal gelişme politikalarının uyumsuzluğu, iklim ve çevre koşullarındaki bozulmalar, hızlı şehirleşme ve yüksek yoğunluklu alanlardaki sanayileşme afet risklerimizi sürekli artırmaktadır. Bu durum afetlerin risklerini azaltmamızı ve zararlarını en aza indirebilmemizi sağlayacak stratejiler oluşturmamızı ve afet yönetimini hazırlık aşamasından, iyileştirme süreçlerine kadar tümünü bu stratejilere dayanarak bütüncül bir şekilde yürütmeyi gerekli kılmaktadır.

Büyük afet riskleri altındaki ülkemizde gerekli hazırlıkların ve zarar azaltıcı faaliyetlerin zaman geçirmeden yapılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. AFAD’ ın önderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarımızı afetler yaşanmadan gerekli planlamaların yapılması ve temel stratejilerini belirlemesi yönünde yol gösterici olmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda; 2009 yılında AFAD’ın kurulmasıyla uygulamaya başladığımız “Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi’’ ile önceliği ‘‘Kriz Yönetimi’’ olan anlayış yerine önceliği ‘‘Risk Yönetimi’’ olan anlayışa geçilmiştir. Afetlerin sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespitini, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınmasını, afetlerde etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanmasını hedefleyen bu model afet sonrasında da iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesini öngörmektedir.

Afetlerin önlenmesi veya zararlarının en aza indirilmesi için sadece yasa ve yönetmelikler hazırlamanın yeterli olduğu algısından kurtulmuş yeni afet yönetimi sisteminde, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi, bireylerden başlamak üzere toplumun tamamının katılımını sağlayacak, afet bilincini geliştirecek, uygulamadaki eksiklikleri gidermek için bilimsel ve teknik altyapıyı güçlendirecek, zarar azaltma çalışmalarına kaynak ayrılmasını sağlayacak ve tüm bu çalışmaların sürdürülebilir olması için stratejileri olan bir model kurmayı temel gaye olarak belirlemiştir.