İçeriğe Atla Menüye Atla

Çalışma Grupları

DOĞAL AFET RİSK AZALTMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

Başkanlığımız kuruluşundan itibaren afet politikalarını “ Kriz Yönetimi” anlayışından “Risk Yönetimi” anlayışına geçilmesi şeklinde oluşturmuştur. Bu hedefe uluşmak için ilk aşamada yapılması gereken çalışma; ülke, bölge ve il bazında bütünleşik afet tehlike ve risk haritalarının oluşturulması aşamasıdır. Grup başkanlığımız bu hedef doğrultusunda Bütünleşik Afet Tehlikelerinin belirlenmesi ve haritalanmasına ilişkin esasları belirlemek ve ülke çapında uygulamasını sağlamakla sorumludur.

Bu kapsamda; 81 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzde yapılacak çalışmaların belli bir standart doğrultusunda yapılması için kılavuzlar hazırlanmıştır. Bu kılavuzlar doğrultusunda İl Müdürlüklerimizin yaptığı çalışmalar takip edilmekte ve gerekli teknik destek sağlanmaktadır.

Çalışma grubumuz; 7269 sayılı yasa kapsamında ülkemizde olmuş ve/veya olması muhtemel  heyelan, kaya düşmesi, su baskını, çığ ve diğer afetlerden (karstik afetler, jeo-medikal afetler vb.)  etkilenen veya etkilenebilecek durumdaki yapıları belirlemek amacıyla, Valiliğince (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) hazırlanarak onaylanan jeolojik etütleri (afet etüt) ilgili genelgeler doğrultusunda değerlendirmek ve onaylı raporlara istinaden 7269 sayılı Kanunun 2. ve 14. maddelerine göre Afete Maruz Bölge Kararlarının alınması ve/veya kaldırılması teklif edilen alanlara ilişkin ilgili iş ve işlemleri yürütmektedir.

Valiliğince (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) talep edilmesi durumunda afet etütlerinde teknik destek ve yine aynı hususlarda koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

ZARAR AZALTMA PROJE GELİŞTİRME VE UYGULAMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

İl Risk Azaltma Planlarının (İRAP) hazırlanmasının yanısıra; Küresel ve Bölgesel Afet Risklerinin Azaltılması Eylem ve Stratejilerin ulusal çalışmalara entegrasyonu amaçlı çalışmaların ülkemize uyumlaştırılması ve takibinden sorumludur.

Daire Başkanlığımızın proje koordinasyonu ile stratejik planlamalar yanında bütçe ve ödenek işlemleri, insan kaynakları ve evrak işlemleri gibi idari ve mali işleri yürütmektedir.

AFET YÖNETİMİ STANDART BELİRLEME VE AKREDİTASYON ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

Afet öncesi, sırası ve sonrasını kapsayan afet döngüsü içinde öncelikli olarak can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; verilen hizmetlerde ve tedarik edilen malzemelerde kalitenin alt sınırının tespit edilmesi ve belirlenen düzeyin altında mal ve hizmet üretimine izin verilmemesi amacıyla standart belirleme ve akreditasyon çalışmaları yürütülmektedir.

TÜRKİYE AFET RİSK AZALTMA PLAN ESASLARINI BELİRLEME ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

Ülke düzeyinde uygulanacak risk azaltma planının hazırlanmasından, yönetilmesinden, izlenmesi ve değerlendirmesi ile güncelliğinin sağlanması amacıyla idareye gerekli çalışmaların sunulmasından sorumludur.

Bu kapsamda, paydaş kurum ve kuruluşların katkılarını alacak çalışmalar yapılmakta, planın hazırlanmasından, yürütülmesine ve güncellenmesine kadar olan süreçte yer alacak kurulların işlerliliği sağlanmakta ve konu ile ilgili olarak gerekli kurumlarla ortak çalışmalar yürütülmektedir.

TEKNOLOJİK (İNSAN KAYNAKLI) AFETLER RİSK AZALTMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

Teknolojik afetler; insan faaliyetleri ya da doğal afetlerin tetiklemesi sonucunda oluşan endüstriyel, maden, nükleer ve radyolojik kazalar, deniz kirliliğine neden olan kazalar, ula­şım ve taşımacılık kazaları, büyük yangınlar, biyolojik olaylar, kri­tik altyapılar ve siber tehditler ile çevresel tehlikeler gibi can kaybına, hastalıklara, sosyal, ekonomik ve çevresel bozulmalara neden olan afet ya da acil durumlar olarak tanımlanmaktadır.

Birimimiz, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde teknoloji kökenli afet ve kazaları önlemek,  teknolojik afetler sonucunda meydana gelebilecek zarar ve etkileri önceden alınacak tedbirlerle azaltabilmek amacıyla, her türlü risk azaltma faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Çalışma grubumuzda teknolojik afet ve kazaların risklerini belirleme ve azaltma amacıyla uygulayıcı, yerel, merkezi kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve STK’lar ile işbirliği içerisinde çalışmalarda bulunulmakta, AR-GE çalışma ve projeleri takip edilmekte ve desteklenmektedir

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

Afet öncesinde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan ulusal ve yerel düzey hizmet grubu planlarının hazırlık, geliştirme ve güncelleme sürecini takip etmek, kolaylaştırmak, ana çözüm ortaklarına önerilerde bulunmak, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği gereğince il afet müdahale planlarına uygun görüş vermek ile görevlidir. Ayrıca hizmet grubu planlarının birbiriyle entegrasyonunu sağlamakla yükümlüdür.  Afet sonrasında ise; hizmet gruplarından gelen geri bildirimlerin ve önerilerin plan güncelleme çalışmaları sırasında planlara yansıtılması konusunda öneriler sunar.

Grubumuz Türkiye Afet Müdahale Sisteminin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacı ile ilgili mevzuat üzerinde sistemin tüm paydaşları ile birlikte çalışmalar yapar.

HASAR TESPİT ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

Sel, yangın ve deprem gibi afetlerden sonra “Genel Hayata Etkililik/ Etkisizlik Olur”u almak,

TATBİKATLAR  ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

Tatbikatlar, bir acil durum veya afet hâlinde yapılması planlanmış olan müdahale sürecinde yer alacak eylemlerin uygunluğunu, yeterliğini ve güncelliğini mümkün olduğunca gerçeğe yakın koşullar altında ve bir senaryoya bağlı kalarak denemek amacıyla yapılan uygulamalardır.

Bu doğrultuda Çalışma Grubumuz; 5902 sayılı Kanun ile Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, afet ve acil durumlara ilişkin olarak imzalanmış uluslararası anlaşmalar, iyi niyet muhtıraları ve mutabakat zaptları ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla olan üyelik sözleşmeleri gereği ulusal ve uluslararası ölçekte tatbikatların planlama, koordinasyon ve ifasını sağlamakla yükümlüdür.