İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Çalışma Grupları

DOĞAL AFET RİSK AZALTMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

Başkanlığımız kuruluşundan itibaren afet politikalarını “Kriz Yönetimi” anlayışından “Risk Yönetimi” anlayışına geçilmesi şeklinde oluşturmuştur. Bu hedefe uluşmak için ilk aşamada yapılması gereken çalışma; ülke, bölge ve il bazında bütünleşik afet tehlike ve risk haritalarının oluşturulması aşamasıdır. Grup başkanlığımız bu hedef doğrultusunda Bütünleşik Afet Tehlikelerinin belirlenmesi ve haritalanmasına ilişkin esasları belirlemek ve ülke çapında uygulamasını sağlamakla sorumludur.

Bu kapsamda; 81 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzde yapılacak çalışmaların belli bir standart doğrultusunda yapılması için kılavuzlar hazırlanmıştır. Bu kılavuzlar doğrultusunda İl Müdürlüklerimizin yaptığı çalışmalar takip edilmekte ve gerekli teknik destek sağlanmaktadır.

Çalışma grubumuz; 7269 sayılı yasa kapsamında ülkemizde olmuş ve/veya muhtemel  heyelan, kaya düşmesi, su baskını (DSİ ile müşterek), çığ ve diğer afetlerden (karstik afetler, jeo-medikal afetler vb.)  etkilenen veya etkilenebilecek durumdaki yapı ve kamu tesislerini belirlemek amacıyla, Valiliğince (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) düzenlenen afet etüt raporları ile üniversite veya özel mühendislik bürolarınca hazırlanarak Valiliğince onaylanan jeolojik-jeoteknik etüt raporlarını, ilgili genelgeler doğrultusunda değerlendirmek, 7269 sayılı Kanunun 2. ve 14. maddelerine göre Afete Maruz Bölge Kararlarının alınması ve/veya kaldırılması teklif edilen alanlara ilişkin ilgili iş ve işlemleri yürütmektedir.

Valiliğince (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) talep edilmesi durumunda afet etütleri ve jeolojik-jeoteknik etütlerde teknik destek vermek ve koordinasyonu sağlanmak teknik personellere kapasite geliştirme konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler vermek.

ZARAR AZALTMA PROJE GELİŞTİRME VE UYGULAMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

İl Risk Azaltma Planlarının (İRAP) hazırlanmasının yanısıra; Küresel ve Bölgesel Afet Risklerinin Azaltılması Eylem ve Stratejilerin ulusal çalışmalara entegrasyonu amaçlı çalışmaların ülkemize uyumlaştırılması ve takibinden sorumludur.

Daire Başkanlığımızın proje koordinasyonu ile stratejik planlamalar yanında bütçe ve ödenek işlemleri, insan kaynakları ve evrak işlemleri gibi idari ve mali işleri yürütmektedir.

AFET YÖNETİMİ STANDART BELİRLEME VE AKREDİTASYON ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

Afet öncesi, sırası ve sonrasını kapsayan afet döngüsü içinde öncelikli olarak can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; verilen hizmetlerde ve tedarik edilen malzemelerde kalitenin alt sınırının tespit edilmesi ve belirlenen düzeyin altında mal ve hizmet üretimine izin verilmemesi amacıyla standart belirleme ve akreditasyon çalışmaları yürütülmektedir.

TÜRKİYE AFET RİSK AZALTMA PLAN ESASLARINI BELİRLEME ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

Ülkemiz her yıl birçok doğa ve teknolojik kaynaklı afet ve acil durumla karşı karşıya kalmaktadır. Afet ve acil durumlar sosyal hayat, çevre, ekonomi üzerinde olumsuz etkilere sebep olmaktadır ve bu durum da sürdürülebilir kalkınmamızı etkilemektedir. Bu kapsamda ülkemizin afet yönetim sisteminin etkinliğine yön verecek strateji belgesine ve planlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Çalışma grubumuzca hazırlığı yürütülen Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı - TAYSB, mevcut ve yeni tüm afet risklerini, her türlü afet ve acil durum ile afet yönetiminin tüm süreçlerini kapsamaktadır. TAYSB afet yönetimi sistemimizin çatı belgesi olarak ülkemizin vizyonunu ortaya koymaktadır. Söz konusu modelin hayata geçirilmesi ile birlikte afetlere karşı güvenli ve yaşanabilir bir Türkiye olma yolunda önemli bir adım atılmış olacaktır. TAYSB ile, etkili bir afet yönetimi için sistematik bütünlük, verimli kaynak kullanımı ve sorumluluk paylaşımını esas alan bir model sunulmaktadır. Belgede, tüm kamu kurum ve kuruluşları, akademik kuruluşlar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları (STK), medya, aile ve bireye kadar uzanan tüm toplum ile uluslararası kuruluşlar afet yönetiminin paydaşları olarak ele alınmaktadır.

Çalışma grubumuzca hazırlığı yürütülen diğer bir plan Türkiye Afet Risk Azaltma Planı –TARAP olup, planda ülkemizin afetselliğine göre önceliklendirilen afet türleri için afet risklerinin belirlenmesi ve her türlü tedbirin topyekûn bir şekilde alınarak bu risklerin önlenmesi ve azaltılması için neyin, ne zaman, kim tarafından, nasıl yapılacağını açıklaması yer alacaktır. TARAP’da afet riskleri ele alınırken bütün kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya, aile ve bireye kadar uzanan tüm paydaşlar yönetişim perspektifinde bir araya gelmektedir. TARAP’ın uygulamaya geçirilmesi ile afet sonrası faaliyetlere duyulan ihtiyaç ve ayrılacak kaynak azalacaktır. Böylelikle, daha dirençli bir toplum ve daha güvenli yerleşim alanları oluşturulacak, sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sağlanmış olacaktır.

TEKNOLOJİK (İNSAN KAYNAKLI) AFETLER RİSK AZALTMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

Teknolojik afetler; insan faaliyetleri ya da doğal afetlerin tetiklemesi sonucunda oluşan endüstriyel, maden, nükleer ve radyolojik kazalar, deniz kirliliğine neden olan kazalar, ula­şım ve taşımacılık kazaları, büyük yangınlar, biyolojik olaylar, kri­tik altyapılar ve siber tehditler ile çevresel tehlikeler gibi can kaybına, hastalıklara, sosyal, ekonomik ve çevresel bozulmalara neden olan afet ya da acil durumlar olarak tanımlanmaktadır.

Birimimiz, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde teknoloji kökenli afet ve kazaları önlemek,  teknolojik afetler sonucunda meydana gelebilecek zarar ve etkileri önceden alınacak tedbirlerle azaltabilmek amacıyla, her türlü risk azaltma faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Çalışma grubumuzda teknolojik afet ve kazaların risklerini belirleme ve azaltma amacıyla uygulayıcı, yerel, merkezi kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve STK’lar ile işbirliği içerisinde çalışmalarda bulunulmakta, AR-GE çalışma ve projeleri takip edilmekte ve desteklenmektedir

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

Afet ve acil durumların yönetiminde Türkiye Afet Müdahale Sisteminin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacı ile ilgili mevzuat üzerinde sistemin tüm paydaşlarının daha aktif rol almasını sağlamak adına afet öncesinde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan ulusal ve yerel düzey hizmet grubu planlarının hazırlık, geliştirme ve güncelleme sürecini takip etmek, ana çözüm ortaklarına önerilerde bulunmak, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği gereğince il afet müdahale planlarına uygun görüş vermek, hizmet grubu planlarının birbiriyle entegrasyonunu sağlamak ve Afet sonrasında ise; hizmet gruplarından gelen geri bildirimlerin ve önerilerin plan güncelleme çalışmaları sırasında planlara yansıtılmasının koordine edilmesi faaliyetlerinden sorumludur.

TATBİKATLAR  ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

Tatbikatlar, bir acil durum veya afet hâlinde yapılması planlanmış olan müdahale sürecinde yer alacak eylemlerin uygunluğunu, yeterliğini ve güncelliğini mümkün olduğunca gerçeğe yakın koşullar altında ve bir senaryoya bağlı kalarak denemek amacıyla yapılan uygulamalardır.

Bu doğrultuda Çalışma Grubumuz; 5902 sayılı Kanun ile Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, afet ve acil durumlara ilişkin olarak imzalanmış uluslararası anlaşmalar, iyi niyet muhtıraları ve mutabakat zaptları ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla olan üyelik sözleşmeleri gereği ulusal ve uluslararası ölçekte tatbikatların planlama, koordinasyon ve ifasını sağlamakla yükümlüdür.