İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Hakkında

Dünyamızda meydana gelen afet ve acil durum halleri her geçen gün artarken afet ve acil durum hallerinden kaynaklı hukuki uyuşmazlıklar ve afet hukuku alanı da aynı oranda genişlemektedir. Bu ise özel bir hukuki uzmanlığı gerektiren afet hukukçusuna olan talebi arttırmaktadır.

Bu çerçevede Hukuk Müşavirliğimizce dünyada ve ülkemizde afet hukuku alanında yapılan çalışmalar yakından izlenerek Başkanlığımızın yetki ve görev alanı içerisinde önleyici ve koruyucu hukuk hizmetleri de dahil her türlü hukuk hizmeti hızlı ve etkin bir şekilde sunulmaktadır.

Ayrıca afet ve acil durumlarla ilgili ihtiyaç duyulan ve düzenlenmesi gereken alanlarda birincil ve ikincil düzey düzenlemeler tüm paydaşlarıyla birlikte hazırlanarak mer’i mevzuat içerisine dahil edilmesi için gerekli tüm çalışmalar büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülmektedir.

Hukuk Müşavirliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 26/09/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek şeklinde olmak üzere iki temel faaliyet alanından oluşmaktadır.

(1) Hukuk birimleri muhakemat hizmetleri kapsamında;

İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargı mercilerine intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder.

(2) Hukuk birimleri hukuk danışmanlığı kapsamında;
  1. İdare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idari birimlerce sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirir.
  2. Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.
  3. İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlar.

Ayrıca Hukuk Müşavirliği; hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekretarya hizmetlerini ve başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütür.

Başkanlığımızın 2013-2017 Stratejik Planı doğrultusunda Hukuk Müşavirliğinin temel politika ve öncelikleri:

  1. Hukuksal anlamda afet ve acil durum yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası seviyede işbirliğini geliştirmek.
  2. Afet ve acil durum alanında hukuki uzmanlaşmayı yaygınlaştırmak.
  3. Çalışanlar arasında ekip bilincini geliştirmeyi ve dayanışmayı artırmak.
  4. Afet ve acil durum yönetimi alanındaki hedeflerinin Başkanlığın misyon ve vizyonu ile uyumluluğunu gözetmek.
  5. Afet ve acil durum yönetimi alanında ihtiyaç duyulan yeni düzenlemelerin hazırlanmasını ve bunların uygulamalarına yönelik çalışmalar yaparak sürekli gelişime katkı sağlamak.
  6. Afet ve acil durum yönetimi düzenlemelerinin hazırlığı ve uygulama sürecinin değerlendirilmesi aşamalarında “katılımcı yönetim” anlayışını benimsemiş olmak.

Çözüm odaklı yeni fikir ve yöntemlerin uygulanması projelerine destek vermek.