İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Çalışma Grupları

MEVZUAT VE MüTALAA ÇALIŞMA GRUBU

Mevzuat ve Mütalaa Çalışma Grubu AFAD Uzmanı ile AFAD Uzman Yardımcılarından oluşmaktadır.

Çalışma Grubunun görev ve yetki sorumlulukları;

 1. Başkanlığa, ilgili kurum ve kuruluşların merkez ve taşra birimlerinden intikal ettirilen; hukuki sonuç doğurabilecek konular hakkında görüş bildirmek,
 2. Başkanlık adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların, hukuki ihtilaf doğurmayacak Devlet ve Başkanlık menfaatlerine uygun şekilde yapılması yönünde görüş bildirmek,
 3. İleride hukuki sonuç ve ihtilaf doğurabilecek idari başvurular, şartnameler, ulusal ve uluslararası sözleşmeler ile anlaşmalar ve bunlara ait işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlayıcı tedbirleri almak,
 4. Başbakanlık ve bakanlıklar ile bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile Başbakanlık tarafından intikal ettirilen kanun tekliflerini inceleyerek Başkanlık görüşünü diğer birimlerin görüşlerini alarak oluşturmak,
 5. Başkanlık ilgili Daire Başkanlıkları tarafından hazırlanan kanun, tüzük, yönetmelik ile yönerge, genelge ve talimat gibi diğer düzenleyici işlemlere ilişkin taslaklar hakkında hukuki görüş bildirmek,
 6. Başkanlığın görev alanı ile ilgili mevzuatın ilgili birimlerce gözden geçirilmesi, güncellenmesi çalışmalarına destek olmak,
 7. Görev alanıyla ilgili konularda Başkanlık Daire Başkanlıkları ile ortak yürütülen çalışmalarda Hukuk Müşavirliğini temsil etmek,
 8. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama faaliyetleri ile Resmi Gazetede yayımlanan ilgili mevzuatı takip etmek ve Başkanlığı ilgilendiren konularda üst yönetimi bilgilendirmek,
 9. Kurum içi ve kurum dışında, görev alanına ilişkin konularda hizmet içi eğitim vermek,
 10. Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası toplantı, çalıştay, konferans, seminer gibi faaliyetler düzenlemek ve katılım sağlamak,
 11. 5902 sayılı Kanun ile diğer ilgili mevzuatla verilen görevlerle I. Hukuk Müşaviri tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
DAVA VE İCRA TAKİP ÇALIŞMA GRUBU

Dava ve İcra Takip Çalışma Grubu Hukuk Müşavirleri ile Avukatlardan oluşmaktadır.

Çalışma Grubunun görev, yetki ve sorumlulukları;

 1. 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, idarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde hakemler, icra daireleri, komisyonlar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile milletlerarası tahkim mahkemeleri nezdinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda Başkanlığı temsil etmek,
 2. Başkanlık adına adli ve idari davaları açmak ve takibini yapmak, icra takibini yapmak, muhakemat hizmetine ihtiyaç duyulması halinde ilgili muhakemat müdürlüğü aracılığıyla davanın açılmasını ve takibini sağlamak,
 3. Başkanlık aleyhine açılan adli ve idari davaların takibi ile icra takiplerine ilişkin işlemleri yürütmek veya muhakemat hizmetine ihtiyaç duyulması halinde ilgili muhakemat müdürlüğü aracılığıyla davanın takibini ve icra takibine ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 4. Takip edilen davalarla ilgili gerekli olan bilgi ve belgeleri ilgili birimlerden ve idarelerden istemek, dava, cevap ve kanun yollarına başvuru dilekçelerini hazırlamak, ara kararların gereğini yerine getirmek, gerekli görülen hallerde keşif ve bilirkişi raporlarına karşı itirazları yapmak, uzmanlık gerektiren veya teknik konularda ilgili birim veya idarenin görüşüne başvurmak,
 5. Davadan, icra takibinden veya kanun yoluna müracaattan vazgeçilmesine ilişkin işlemler ile dava veya icraya intikal etmiş uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesine veya davanın kabulüne ilişkin işlemleri yürütmek,
 6. Mahkeme kararlarını ilgili daire başkanlığına bildirmek ve gereği yapılmak üzere göndermek,
 7. İlama bağlı veya ilamsız borçlara ilişkin ödeme taleplerini ödemenin gerçekleştirilmesi için ödeme taleplerinin ilgili daire başkanlığına gönderilmesini sağlamak,
 8. Hukuk Müşaviri tarafından verilen diğer benzeri görevleri yapmak ve gerekli görülen toplantı ve komisyonlara katılım sağlamak.
HUKUK YAZI İŞLERİ ÇALIŞMA GRUBU

Hukuk Yazı İşleri Çalışma Grubu memur, V.H.K.İ. ve sekreterlerden oluşmaktadır.

Çalışma Grubunun görev, yetki ve sorumlulukları;

 1. Evrak ile ilgili olarak; fiziki veya elektronik ortamda Müşavirliğimize intikal eden her türlü evrakı almak, kaydını yapmak, arşivdeki evveliyatını araştırmak, havaleye çıkartmak ve ilgilisine iletmek, elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) üzerinden ilgilisine havale etmek, dava dosyası açılan evraklar için Hukuk Yazılım Sisteminde (HYS) kurum dosya numarası (KDN) oluşturmak, dava dosyası olan evrakları HYS programındaki KDN dosyasının içine aktarmak. Kurum dışı yazıların Başkanlığımız giden evrak birimine teslimini yapmak, I. Hukuk Müşaviri tarafından gerek görülen ivedi ve günlü yazılardan Başbakanlık, Ankara Valiliği, Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Muhakemat Müdürlüğü ve Ankara’da bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elden teslim edilmesi gereken evrakların muhatabına elden teslimini yapmak, giden evrak teslim fişi ile teslim tesellüm tutanakları düzenlemek ve klasöründe saklamak, gereği yerine getirilen evrakları klasörüne/dosyasına kaldırmak.
 2. Mahkemeler ve icra dairelerinde sürdürülen iş ve işlemlerle ilgili olarak; elden teslim edilecek evrakın çıktılarını alarak kontrollerini yapmak, varsa eklerini tamamlamak, aslı gibidir tasdikini yapmak, teslim fişini hazırlamak, muhatabına teslimini sağlamak, taşraya gidecek evrakları ise nöbetçi mahkeme ve icra dairesine havale ettirip posta giderlerini ödeyerek gönderilmesini sağlamak. Avukatları tarafından hazırlanacak olan icra takiplerinin ilgili nöbetçi icra dairesinde takibini başlatmak.
 3. Vekalet ücretleri ile ilgili olarak; lehe hükmedilen vekalet ücretlerine ilişkin talep yazılarını yazarak ilgilisine göndermek, talepleri listeleyerek takibini yapmak, Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışıp Başkanlık adına Saymanlık hesabına yatırılan vekalet ücretlerini belirlemek, vekalet ücreti cetvellerini hazırlamak, dağıtım işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 4. Arşiv ile ilgili olarak; arşivin ve arşivdeki dosyaların tertip ve düzenini sağlamak, dosyaları düzgün bir şekilde saklamak, istenildiğinde arşivdeki dosyaları yerinden çıkartmak, işi biten dosyaları tekrar yerine kaldırmak, dosyası olmayan evrakları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün standart dosya planına uygun bir şekilde klasörleyerek muhafaza etmek.
 5. Bütçe ile ilgili olarak; Müşavirlikçe ödenmesi gereken borçlar için ödeme emri düzenlemek, birime tahsis edilen sabit ve cep telefonu hatlarına ait faturaların ödemelerini her ay düzenli olarak yapmak, her ayın 20. gününe kadar düzenli olarak nakit planlamasını göndermek, her yıl 3’er aylık periyodlarla Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere ödenek gönderme belgesi düzenlemek, ilgili tertipte ödenek bulunmadığında ödenek talebinde bulunmak, bir önceki yıla ait gerçekleştirme oranlarını hesaplamak ve kesin hesap işlemlerini yapmak, ayrıntılı harcama programını hazırlamak, bütçe veri girişlerini düzenlemek, istenildiğinde birime ait ödenek durum çizelgesi çıkartmak ve avans çekme/kapatma işlerinin yapılabilmesi için Harcama Yönetim Sistemi üzerinden gerekli işlemleri yapmak.
 6. Taşınır kayıt kontrol ve malzeme işleri ile ilgili olarak; personelin ihtiyaç duyduğu her türlü malzemenin sistem üzerinden talebini yaparak depodan temin etmek, sürekli ihtiyaç duyulan malzemeleri belirleyerek birimde hazır tutmak, demirbaş ve diğer malzemelerin zimmetlerini ve kayıtlarını yapmak, malzemelerle ilgili sayım ve düşümleri yaparak Saymanlıkla ilgili yazışmaları gerçekleştirmek.
 7. Mutemetlik işleri ile ilgili olarak; Müşavirlik tarafından takibi yapılan dosyalar için gerektiğinde adli birimlerde harç, posta gideri ve diğer adli harcamaları yapabilmek için gerekli tedbirleri almak, her ay düzenli olarak avans çekmek, çekilen avansla harcamaları yapmak, kalan parayı Saymanlığa iade ederek avansı kapatmak.
 8. İdari yazışmalarla ilgili olarak; personelin yıllık, hastalık ve mazeret izinlerinin takibini yaparak ilgili yazışmaları yapmak, birimdeki duyuru ve tebliğleri yapmak, her türlü idari konu ile ilgili I. Hukuk Müşavirinin gruba havale ettiği evrakların cevabi yazılarını yazmak, gerektiğinde idari hususlarla ilgili Olur hazırlamak, yazışmaları yapmak.
 9. Satın alma işleri ile ilgili olarak; ihtiyaçları tespit edip özelliklerini belirlemek, teknik detay var ise ilgili yerlerden bilgi ve görüş istemek, teknik şartnameyi oluşturmak, piyasa fiyat araştırmasını gerçekleştirmek, harcama onayı almak, sözleşme hazırlamak, satın alma çalışma grubundan alım talebi yapmak veya satın alma sürecini gerçekleştirmek, hizmet veya malzemenin kontrolünü yaparak kabulüne onay vermek, ödeme onayını almak.
 10. Davalara ilişkin istatistiki verilerin oluşturulmasıyla ilgili olarak; Başkanlık 2014/4 Genelgesi kapsamında taşra teşkilatından her yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere 3’er aylık periyodlarla dava istatistiklerini toplayarak genel istatistikleri oluşturmak, Başkanlıkta bulunan dosyalar ve verilen mütalaalarla ilgili her ay ayrıntılı istatistikler hazırlamak.
 11. Hukuk Müşaviri tarafından verilen diğer benzeri görevleri yapmak.